ĢEORADARS – Ekoloģiskā novērtēšana

Risinot apkārtējās vides aizsardzības un racionālas zemes izmantošanas jautājumus, ģeoradars tiek izmantots augsnes piesārņojuma novērtēšanai, naftas un gāzes cauruļvadu sūču konstatēšanai. Ar ģeoradara palīdzību var apsekot ekoloģiski bīstamo atkritumu, atbērtņu u.c. apglabāšanas vietas, izveidojot pētāmo objektu trīsdimensiju modeļus.

Realizējot ekoloģisko novērtēšanu, ģeoradars tiek pielietots, lai veiktu vispārējo vietas apsekošanu, novērtētu zemesgabalu, marķētu atkritumu izgāztuves, meklētu un noteiktu pazemes rezervuāru parametrus, kā arī sastādītu gruntsūdens līmeņa karti.